یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن 

یا به اندازه تلاشت آرزو کن 

 

( گروه فیلم و عکس قلندر هفته خوبی را برای شما آرزو میکند )